ALGEMENE VOORWAARDEN CHS CONTAINER HANDEL B.V.

Deze Algemene Voorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) worden gebruikt door CHS Container Handel B.V. gevestigd te Rotterdam, Bunschotenweg 131,  3089 KB (“CHS”).

Artikel 1 - Definities

Afnemer               de wederpartij van CHS

Partijen                CHS en Afnemer gezamenlijk

Overeenkomst       de verkoop- dan wel verhuurovereenkomst tussen CHS en Afnemer

Container(s)         de container(s), kantoorunits en andere containertoepassingen, hun inrichting, onderdelen, inventaris en installaties en alle daaraan gerelateerde producten en diensten, zoals gespecificeerd door CHS in de (bijlagen bij de) Overeenkomst

Levering                het moment waarop het bezit dan wel het gebruiksrecht van de Container(s) door CHS uit hoofde van de Overeenkomst van verkoop of verhuur aan Afnemer wordt overgedragen dan wel voor een dergelijke overdracht wordt aangeboden of gereedgehouden

Huurtijd                de periode gelegen tussen de datum van levering en de eerste dag volgend op de dag waarop de Container(s) door CHS zijn terugontvangen

Containerprojecten      het door CHS in opdracht van Afnemer realiseren of bouwen van bijzondere toepassingen van de Container(s), ondermeer het ontwerpen, op- of ombouwen, inrichten, plaatsen, schakelen of het geschikt of beschikbaar maken van Container(s)

Artikel 2 - Algemeen

 1. Deze Algemene Voorwaarden beheersen iedere aanbieding, overeenkomst en andere rechtsrelatie tussen CHS en Afnemer met betrekking tot verkoop en verhuur van Container(s) door CHS. CHS verwerpt toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Afnemer, tenzij Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met CHS, voor de uitvoering waarvan derden (dienen te) worden betrokken.

Artikel 3 – Offertes en Overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen en offertes van CHS zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod of de offerte een termijn van aanvaarding is genoemd en Afnemer aanvaarding binnen de gestelde termijn schriftelijk bevestigt. In de aanbiedingen en offertes opgenomen afbeeldingen, specificaties, beschrijvingen en aantallen zijn niet bindend. CHS behoudt zich ten aanzien van door derden geproduceerde Container(s) en –onderdelen uitdrukkelijk de toepassende toleranties en garanties voor die de fabrikant jegens haar kan doen gelden.
 2. Een Overeenkomst komt alleen tot stand door ondertekening door Afnemer van de daartoe door CHS verzonden opdrachtbevestiging dan wel door ondertekening door partijen van een Verkoop- of Verhuurovereenkomst.
 3. Indien een Afnemer bij een bestelling bijzondere kwaliteiten en/of (technische) specificaties verlangt, dient hij dit schriftelijk en uitdrukkelijk met CHS overeen te komen. In alle andere gevallen levert CHS conform de in deze Algemene Voorwaarden beschreven kwaliteit.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht CHS niet tot enige deellevering van de in de aanbieding of offerte begrepen Container(s) tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 5. CHS heeft naar eigen beoordeling het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 4 – Levering, Inspectie en Risico-overgang

 1. Levertijden opgegeven in offertes van CHS zijn indicatief, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, en geven Afnemer bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding van de Overeenkomst of op schadevergoeding.
 2. Levering en retournering van de Container(s) geschiedt op een schriftelijk overeengekomen locatie.
 3. Indien Afnemer binnen de overeengekomen termijn van Levering weigert of nalatig is tot afname van de Container(s) over te gaan, is CHS gerechtigd de Container(s) op te slaan voor rekening en risico van de Afnemer.
 4. CHS is gerechtigd tot deelleveringen van de Container(s), tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken. CHS is gerechtigd de aldus geleverde Container(s) afzonderlijk te factureren.
 5. Op het moment van levering doch in ieder geval binnen 2 dagen na Levering is Afnemer gehouden de Container(s) te inspecteren en te onderzoeken of kwantiteit en kwaliteit van de Container(s) overeenstemmen met hetgeen overeengekomen is. In geval van container beweging wordt bij iedere overgang (aldus zowel bij inname als uitgifte) een Equipment Interchange Receipt (“EIR”) opgemaakt. Indien Afnemer niet tot inspectie overgaat worden de Container(s) geacht volledig en in goede staat, althans conform de betreffende EIR, te zijn geleverd. Inspecties door een door partijen in gezamenlijk overleg aan te wijzen derde zijn bindend tussen partijen.
 6. Voorafgaande aan levering is Afnemer gerechtigd in onderling overleg met CHS de Container(s) te (doen) inspecteren op de daartoe door CHS aangewezen locatie. Deze inspectie wordt beschouwd als leveringsinspectie zoals in lid 5 van dit artikel vermeld.
 7. Eventuele tekorten en zichtbare gebreken behoren binnen 3 dagen na levering of inspectie schriftelijk aan CHS te worden gemeld. Tekorten en gebreken welke op het moment van inspectie niet zichtbaar zijn behoren binnen 14 dagen na ontdekking doch uiterlijk binnen 3 maanden na levering schriftelijk aan CHS te worden gemeld.
 8. Wenst Afnemer gebrekkige Container(s) te retourneren, dan geschiedt zulks slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van CHS en op de wijze zoals door CHS aangegeven.
 9. Het risico van verlies of beschadiging van de Container(s) die voorwerp van de Overeenkomst zijn, zoals door brand, diefstal, onoordeelkundig gebruik of beheer, gaat over op de Afnemer op het moment waarop de Container(s) juridisch en/of feitelijk worden geleverd, dan wel conform de van toepassing zijnde Incoterm-leveringscategorie.

Artikel 5 – Prijzen en betalingen

 1. Alle door CHS vermelde prijzen zijn exclusief BTW, gewijzigde wisselkoersen, verzend-, vervoers-, verpakkings- en bewakingskosten, heffingen en belastingen waaronder in- en uitvoerrechten en inklaringskosten. Ingeval van verkoop geldt het voorgaande onverminderd ten aanzien van invoerrechten, overige belastingen en kosten welke gemoeid zijn invoer door Afnemer van Container(s) welke zich ten tijde van het tot stand komen van de Koopovereenkomst in het vrije verkeer bevinden.
 2. Indien CHS met Afnemer een vaste prijs is overeengekomen is CHS niettemin gerechtigd iedere structurele verandering van de factoren die op de prijs van invloed zijn, ongeacht of het gaat om het sluiten van de overeenkomst voorzienbare of onvoorzienbare veranderingen aan de Afnemer door te berekenen. CHS zal dergelijke prijswijzigingen vooraf aan Afnemer kenbaar maken.
 3. Betalingen dienen plaats te vinden uiterlijk 30 dagen na factuurdatum dan wel binnen de door Partijen overeengekomen betalingstermijn (hierna beide: ‘Betalingstermijn”) op de door CHS aan te geven wijze en valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren van Afnemer tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 6 – Betaling en Verzuim

 1. Indien Afnemer in gebreke blijft met de betaling binnen een Betalingstermijn, dan is de Afnemer van rechtswege in verzuim. Afnemer is alsdan en tot het moment van volledige voldoening van het verschuldigde bedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand over het opeisbare bedrag, waarin een gedeelte van een maand wordt gerekend als een volle maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt.
 2. Blijft Afnemer in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn (betalings)verplichtingen, dan verbeurt hij een direct opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag, dit met een minimum van EUR 250,00 en voorts komen alle gerechtelijke, buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de Afnemer.
 3. CHS heeft het recht de door Afnemer gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 4. Het is afnemer niet toegestaan enig door Afnemer aan CHS verschuldigd bedrag te compenseren met bedragen welke CHS aan hem verschuldigd mocht zijn. Afnemer is evenmin gerechtigd tot opschorting van de betaling uit hoofde van de overeenkomst in verband met enige andere met Afnemer gesloten overeenkomst.

Artikel 7 – Garantie en Garantiebeperking

 1. CHS garandeert dat de Container(s) op het moment van levering voldoen aan de specificaties zoals vermeld in de betreffende offerte en aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan binnen de branche worden gesteld en vrij zijn van gebreken (de “Garantie”). CHS garandeert uitdrukkelijk geen specifieke kwaliteit, werking, doelstelling of toepassing van de Container(s).
 2. De Garantie is uitdrukkelijk beperkt tot het moment van Levering en, in geval zulks van toepassing is, tot de omvang en duur die er door de fabrikant van de Container(s) voor wordt verstrekt.
 3. De Garantie geldt niet voor:

(I)      separate onderdelen of installaties behorend tot de Container(s)

 (II)    ten aanzien van gebreken ontstaan als gevolg van normale slijtage, onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of beheer

 (III)    ten aanzien van geleverde gebruikte, althans niet nieuwe, Container(s). Deze worden geleverd in de staat en toestand waarin zij zich ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst bevinden.

 1. Indien geleverde Container(s) niet voldoen aan de Garantie en indien door Afnemer binnen de daarvoor in deze Algemene Voorwaarden gestelde termijnen is gereclameerd, zal CHS naar diens keuze de Container(s) vervangen of zorg dragen voor herstel.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid en Vrijwaring

 1. Iedere aansprakelijkheid van CHS jegens Afnemer is gelimiteerd tot aansprakelijkheid voor directe schade, welke zich beperkt, ter vrije keuze van CHS , tot vervanging van de mogelijk gebrekkige Container(s), dan wel tot teruggave van de overeengekomen huurprijs of een evenredig gedeelte daarvan. De totale aansprakelijkheid van CHS is ten alle tijden beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van CHS in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
 2. Wanneer ingevolge enige verdragsrechtelijke bepaling inzake vervoer van goederen over weg of zee, een schadevergoeding geheel of gedeeltelijk ten laste van CHS mocht worden gebracht, wordt deze schadevergoeding berekend naar de economische waarde van de Container(s) op de plaats en het tijdstip van levering.
 3. CHS is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, ladingschade of –verlies, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie.
 4. Afnemer vrijwaart CHS voor alle aanspraken van derden met betrekking tot (de uitvoering van) de Overeenkomst en het gebruik en de bestemming van de Container(s), hoe en door wie dan ook veroorzaakt, waaronder begrepen aanspraken ter zake het vervoer van de Container(s) en de inhoud over de openbare weg, het water en de open zee.

Artikel 9 – Geheimhouding

Partijen  zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader  van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen, Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een Partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie of Overeenkomst. De verplichting uit hoofde van dit artikel geldt behoudens verplichte openbaarmaking van vertrouwelijke informatie uit hoofde van enige wettelijke bepaling of rechtelijke uitspraak.

Artikel 10 – Opschorting, opzegging en Ontbinding

 1. CHS is bevoegd de nakoming van de verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst geheel en met onmiddellijke ingang op te zeggen, dan wel te ontbinden en de Container(s) terug te (doen) nemen, indien:

(I)      Afnemer in verzuim is enige uit hoofde van de Overeenkomst  of de wet op haar rustende verplichting (volledig) na te komen

(II)     na het sluiten van de Overeenkomst  aan CHS ter kennis gekomen feiten of omstandigheden goede  grond geven te vrezen dat Afnemer diens verplichtingen niet zal nakomen

 (III)    Afnemer verzuimt overeengekomen zekerheden te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst

 (IV)   Afnemer handelt in strijd met enige op haar rustende wettelijke verplichting

(V)     Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard of surseance van betaling wordt verleend, dan wel hiertoe een verzoek indient,dan wel beslag op het vermogen van Afnemer of op Container(s) wordt gelegd

(VI)    Afnemer de Container(s) gebruikt of laat gebruiken voor een ander doel dan waartoe deze bestemd zijn

(VII)   indien de Container(s) verloren gaan, ongeacht de oorzaak daarvan

 1. Voorts is CHS bevoegd de Overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid nier mag worden verwacht.
 2. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van CHS op Afnemer onmiddellijk opeisbaar. Indien CHS de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en de Overeenkomst.

Artikel 11 – Overmacht

Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan hun schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor hun rekening komt, daaronder begrepen alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien. Voor zover CHS ten tijde van het intreden van een dergelijke omstandigheid inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze gedeeltelijk zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is CHS gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Afnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 12 – Geschillen en Toepasselijk Recht

De rechter in de vestigingsplaats van CHS is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen betreffende de overeenkomst. Niettemin heeft CHS het recht het geschil voor te leggen aan een andere volgens de wet bevoegde rechter. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Op elke Overeenkomst tussen CHS en Afnemer is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 13 – Toepasselijkheid en Vindplaats

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Breda, in Nederlands- en Engelstalige versie. De Nederlandse tekst is doorslaggevend met betrekking tot de uitleg van de inhoud en strekking van deze Algemene Voorwaarden. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie van deze Algemene Voorwaarden.

Voor zover in onderstaande Specifieke Voorwaarden niet meer of anders is bepaald, blijven de bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van toepassing.

Artikel 14 – Specifieke bepalingen Containerprojecten

 1. Zonder dat tussen CHS en Afnemer een uitdrukkelijk daartoe strekkende overeenkomst tot stand is gekomen, zal CHS bij de uitvoering van Containerprojecten noot beschouwd kunnen worden als aannemer van werk in de zin van Boek 7, Titel 12 van het Burgerlijk Wetboek.
 2. Containerprojecten worden slechts door CHS uitgevoerd indien de specificaties van de te leveren Container(s) naar het oordeel van CHS voldoende duidelijk in een separate overeenkomst zijn gespecificeerd. CHS zal bij de uitvoering van Containerprojecten nooit tot meer of anders gehouden kunnen worden dan tot hetgeen in een dergelijke overeenkomst hieromtrent schriftelijk en uitdrukkelijk is gespecificeerd.
 3. Behoudens andersluidende afspraak tussen Partijen, blijft hetgeen in de Algemene Voorwaarden is bepaald omtrent levering, inspectie, reclame en garantie bij de uitvoering van Containerprojecten van overeenkomstige toepassing. In het bijzonder verstrekt CHS geen oplever- en/of onderhoudsgarantie elke naar hum omvang en duur verder strekken dan de algemene productgaranties welke in de Algemene Voorwaarden zijn beschreven.

Artikel 15 – Specifieke Bepalingen Verkoop

 1. Tenzij door CHS anders schriftelijk is aangegeven, start de levertijd op het moment dat CHS betaling van de koopprijs heeft ontvangen.
 2. Levering en retournering van de Container(s) geschiedt op een schriftelijk overeengekomen locatie en conform Incoterms 2000.
 3. Tenzij CHS anders aangeeft, dient de betaling van de volledige koopsom te geschieden voorafgaande aan levering.
 4. Afnemer is verplicht niet eerder dan maar ook niet later dan nadat Afnemer zich heeft gekweten van alle uit de Overeenkomst op hem rustende (betalings)verplichtingen, de B.I.C. (Bureau International des Containers, Parijs, Frankrijk) alpha code van CHS alsmede alle andere (eigendoms)kenmerken van CHS van de Container(s) te verwijderen.
 5. Alle door CHS geleverde Container(s) blijven eigendom van CHS totdat Afnemer alle verplichtingen uit de met CHS gesloten Overeenkomst volledig is nagekomen. Afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende Container(s) te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. Voor het geval dat CHS zijn hiervoor aangeduide eigendomsrechten wil uitvoeren geeft Afnemer reeds nu onherroepelijke en onvoorwaardelijke toestemming aan CHS of aan door deze aan te wijzen derden, om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van CHS zich bevinden en zulke eigendommen terug te nemen.

Artikel 16 – Specifieke bepalingen verhuur

 1. In overleg met CHS is het mogelijk Container(s) te reserveren om deze in een bepaalde periode te huren, hetgeen Afnemer behoudens tijdige annulering, alsdan ook verplicht de Container(s) in de gereserveerde periode te huren. Een gemaakte reservering kan alleen schriftelijk worden geannuleerd, in welk geval Afnemer aan CHS uit hoofde van vergoeding van de door CHS gemaakte kosten of geleden schade verschuldigd is:

(I)        50% van de huurprijs indien de annuleringsdatum minder dan 4 weken ligt voor het begin van de Huurtijd

(II)       80% van de huurprijs indien de annuleringsdatum minder dan 2 weken ligt voor het begin van de Huurtijd

(III)     100% van de huurprijs indien de annuleringsdatum minder dan 1 week ligt voor het begin van de Huurtijd

 1. Partijen beogen met de Overeenkomst slechts een tijdelijk gebruikrecht van de verhuurde Container(s) aan Afnemer te verstrekken, de eigendom van de Container(s) berust ten alle tijden bij CHS. Het is Afnemer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CHS verboden de Container(s) aan derden in gebruik te geven, te verpanden of anderszins ten behoeve van derden te bezwaren.
 2. Afnemer is verplicht de Container(s) gedurende de Huurtijd voor zijn rekening en risico als een goed huurder te beheren en in behoorlijke en bedrijfsvaardige toestand te houden, hetgeen ondermeer inhoudt dat Afnemer:

 (I)       de Container(s) uitsluitend gebruikt binnen diens normale bedrijfsoefening en voor het doel waarvoor  zij    gehuurd en naar hun aard geschikt zijn

(II)      de Container(s) gebruikt met inachtneming van de aanwijzingen die CHS hem verstrekt

(III)     gehouden is de Container(s) als herkenbaar eigendom van CHS te beheren en te vervoeren en de op de    Container(s) aanwezige (eigendoms)kenmerken van CHS, waaronder haar B.I.C. alpha code, niet te (doen) verwijderen

(IV)     de Container(s) doorlopend inspecteert op hun goede en veilige werking en, voor zover niet anders is overeengekomen, tijdig het benodigde dagelijks onderhoud voor behoud van deze goede en veilige werking geeft, een en ander conform de specificaties van de fabrikant, indien beschikbaar.

(V)      alle redelijke maatregelen treft ter voorkoming van beschadiging en verlies van de Container(s)

(VI)     verplicht is alle ter zake de Container(s) alsmede hun gebruik, vervoer en bestemming, geldende nationale en internationale wettelijke, verdragsrechtelijke en andere voorschriften in acht te nemen

(VII)    ervoor zorg draagt de ondergrond waar de Container(s) geplaatst dienen te worden, vlak, verhard en ook overigens geschikt is voor zowel plaatsing als aanwezigheid van de Container(s) alsmede ervoor zorg draagt dat de eigenaar van het terrein waar de Container(s) geplaatst worden, toestemming verleent voor het plaatsen van de Container(s)

(VIII)  de Container(s) niet plaatst of gebruikt op locaties waar sprake is van chemische of andersoortige bodem- of grondwatervervuiling. Indien de Container(s) in weerwil van het voorafgaande worden gebruikt op chemisch of anderszins vervuilde grond, is Afnemer verplicht zorg te dragen voor volledige reiniging van de Container(s) vóór retournering. Deze verplichting geldt ook indien Afnemer na aanvang van de huurtijd bekend wordt met de vervuiling

 1. Ingeval van verhuur door CHS van Container(s) bestemd voor accommodatie van en verblijf door personen, zoals maar niet beperkt tot zogenaamde kantoorunits, gelden in aanvulling op deze algemene verhuurvoorwaarden de navolgende bepalingen

(I)        Afnemer is zelfstandig verantwoordelijk en gehouden om voor eigen rekening en risico een in verband en     overeenstemming met  het voorgenomen gebruik van de Container(s), geschikte, juist geprepareerde, stevige en voor de gebruikers van de Container(s) en derden veilige, locatie te bepalen waarop de Container(s) worden geplaatst en gebruikt

(II)     Afnemer is gehouden de Container(s), hun constructie, ondergrond, gebruik en toepassing met adequate regelmaat te inspecteren op defecten en veiligheid voor gebruikers en derden, en voorts voor eigen rekening en risico alle (onderhouds)maatregelen te nemen welke noodzakelijk zijn om de afwezigheid van defecten te garanderen dan wel om ontstane defecten of gebreken in de veiligheid onmiddellijk te herstellen.

(III)    Afnemer of een door deze aangewezen derde draagt, voor diens rekening en risico, zorg voor montage, constructie, gebruik en demontage van de Container(s), tenzij tussen partijen schriftelijk anders is overeengekomen

(IV)    Afnemer draagt er  voor diens eigen risico zorg voor dat alle voor installatie, constructie, aanwezigheid, gebruik en ontmanteling van de Container(s), benodigde vergunningen en/of goedkeuringen zijn verkregen en gedurende de Overeenkomst en zo lang als daarna noodzakelijk is, van kracht blijven

 1. Indien de overeenkomst niet ziet op Container(s) bestemd voor transport over de weg, water of open zee, is Afnemer niet gerechtigd de Container(s) te verplaatsen, behoudens schriftelijke toestemming van CHS. Ingeval van verplaatsing van de Container(s), is Afnemer steeds verplicht op eerste verzoek van CHS, onverwijld de bestemming en/of locatie van de Container(s) op te geven.
 2. CHS is steeds gerechtigd de Container(s) te (doen) inspecteren op een juiste naleving door de Afnemer van de Overeenkomst. Afnemer is gehouden aan deze inspecties alle medewerking te verlenen.
  7. Vanaf het moment van Levering van de Container(s) komt gedurende de Huurtijd, het gehele risico van verlies, vergaan, beschadiging, berging en/of reparatie van de Container(s) onverschillig door welke gebeurtenis of oorzaak zulks is veroorzaakt, derhalve ook in geval van overmacht en bij voorbeeld door brand, water, storm, molest, diefstal, verduistering of onoordeelkundig gebruik of beheer van de Container(s), voor rekening van de Afnemer.
 3. Afnemer is gehouden alle schades aan de Container(s) ontstaan uit de in het voorafgaande lid beschreven risico’s aan CHS te vergoeden, onverminderd de verplichting van Afnemer de huurprijs door te betalen totdat deze de schade volledig aan CHS heeft vergoed.
 4. Afnemer dient de Container(s) tegen de in lid 7 van dit artikel vermelde schade en verliezen deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden. Afnemer verplicht zich, op eerste verzoek van CHS haar rechten ten opzichte van de verzekeringsmaatschappij aan CHS te cederen.
 5. Afnemer is gehouden elke schade, verlies en vergaan van de Container(s) onverwijld schriftelijk aan CHS te melden en verder aan CHS alle medewerking te verlenen die deze in verband hiermee behoeft. Van vergaan is sprake, indien de kosten van herstel van een beschadiging aan de Container(s) naar het oordeel van CHS de huurwaarde in het economisch verkeer van de Container(s) op dat moment overtreffen. Tenzij CHS na de melding van het verlies of vergaan van de Container(s) vervangende gelijkwaardige Container(s) ter beschikking stelt, eindigt de Overeenkomst in dat geval.
 6. Ten aanzien van de aanwezigheid van schade aan de Container(s) alsmede haar omvang en herstelmaatregelen, hanteert CHS de IICL (Institute of International Container Lessors, Briarcliff Manor, NY, U.S.A.) Standards for Repair and Cleaning als minimumstandaard maar CHS is ten alle tijden bevoegd anders te laten vaststellen indien de schadeomvang groter is of de kosten van herstel hoger zijn dan toepassing van de IICL standaard meebrengt.
 7. Afnemer is vanaf de datum van Levering de huurprijs verschuldigd, ongeacht of de Container(s), door welke oorzaak ook, op de datum van Levering door Afnemer worden afgehaald of in ontvangst genomen. Wanneer de Container(s) voor afloop van termijn van de overeengekomen huurtijd worden teruggeleverd, is Afnemer de Huurprijs over de gehele overeengekomen huurtijd verschuldigd. In geval de overeenkomst na afloop van termijn wordt voortgezet, geschiedt dit met eenzelfde periode en onder dezelfde voorwaarden als vermeld in de oorspronkelijke Overeenkomst.
 8. Huurtermijnen vervallen op de eerste dag van de maand voorafgaand aan de maand waarop de huurtermijn betrekking heeft. Afnemen is verplicht de huurtermijn aan CHS te voldoen uiterlijk 5 dagen nadat deze is vervallen (hierna: “Betalingstermijn”) op en in de door CHS aan te geven wijze en valuta. CHS is ten alle tijden gerechtigd te vorderen dat Afnemerdeugdelijke zekerheid of borg voor de betaling van de huurprijs stelt. In geval van betalingsverzuim heeft CHS, onverminderd haar recht om betaling van de niet-betaalde Huurtermijnen vermeerderd met rente en kosten te vorderen, naar keuze het recht;

(I)      maatregelen te treffen die tot gevolg hebben dat Afnemer geen gebruik kan maken van de Container(s) totdat de achterstand in de betaling van de verschuldigde huurtermijnen geheel is opgeheven

(II)     de Overeenkomst onmiddellijk en van rechtswege als ontbonden te beschouwen en de Container(s) op kosten van Afnemer terug te (doen) nemen

 1. Afnemer verplicht zich minimaal 2 werkdagen voor retournering van de Container(s), CHS daarvan in kennis te stellen, waarbij CHS plaats en tijdstip van retournering zal aangeven, waar de Container(s) dienen te worden teruggeleverd.
 2. Afnemer is verplicht de Container(s) bij beëindiging van de Huurtijd in dezelfde staat als bij aanvang daarvan en volledig gereinigd te retourneren. Bij verschil van mening over de staat waarin de Container(s) zich bevonden, rust op Afnemer de bewijsplicht dat de Container(s) in goede staat zou zijn teruggeleverd.
 3. Terugontvangen Container(s) worden door CHS geïnspecteerd en hersteld en gereinigd, indien en voor zover CHS dat noodzakelijk acht. Alle kosten in verband daarmee komen voor rekening van Afnemer en zullen afzonderlijk worden gefactureerd.
 4. Afnemer is aansprakelijk voor alle kosten welke voortvloeien uit het niet tijdig terugleveren van de Container(s), te berekenen naar rato van het aantal dagen dat de huurprijs verschuldigd is, conform de overeengekomen huurprijs, vermeerderd met een direct opeisbare, niet voor matiging vatbare, boete van EUR 2,50 per dag per Container, door Afnemer verschuldigd tot de datum dat de Container(s) aan CHS zijn teruggeleverd. Een en ander onverminderd de overige aan CHS toekomende rechten tot ondermeer schadevergoeding.